สมัครงาน

 • รายละเอียดงาน

  พนักงานฝ่ายขายทัวร์ต่างประเทศ

  คุณสมบัติ

  • ชาย / หญิง
  • วุฒิ ปวช., ปวส., ปริญญาตรี อายุ ไม่เกิน 35 ปี
  • พูดจาไพเราะ มีใจรักงานขาย และ งานบริการ สุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี
  • พร้อมเรียนรู้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความอดทน
  • สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษระดับพอใช้งานได้
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
  • สามารถเสนอโปรแกรมทัวร์ และ สถานที่ท่องเที่ยวให้แก่ลูกค้า
  • สามารถติดต่อประสานงานกับลูกค้า โรงแรม สายการบิน เจ้าหน้าที่นำเที่ยว
  • มีประสบการณ์ในบริษัททัวร์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงานวันเสาร์ได้

  วิธีการสมัคร

  กรอกรายละเอียด และส่งเอกสารตามแบบฟอร์ม หรือเข้ามาเขียนใบสมัครที่บริษัทฯ

  ติดต่อสอบถาม

  อีเมล [email protected]

  โทรศัพท์ : 02 971 6900

 • รายละเอียดงาน

  • เจ้าหน้าที่บัญชี : 1 อัตรา

  คุณสมบัติ

  • วุฒิ ปวช., ปวส., ปริญญาตรี สายบัญชี หรือสายที่เกี่ยวข้อง อายุ ไม่เกิน 40 ปี
  • มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัททัวร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  วิธีการสมัคร

  กรอกรายละเอียด และส่งเอกสารตามแบบฟอร์ม หรือเข้ามาเขียนใบสมัครที่บริษัทฯ

  ติดต่อสอบถาม

  โทรศัพท์ : 02 971 6900